Documenten

Beleidsnotitie toelating schorsing en verwijdering

Code Goed onderwijsbestuur

Examenreglement Stichting Andreas College 2023-2024

Gedrags en integriteitscode

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Klachtenregeling

Klokkenluiders regeling

Managementstatuut

Medisch protocol

Meldcode huiselijk geweld

Onderzoek bestuur en scholen

Organogram

Privacy – Protocol gebruik van camera- en videobeelden

Privacy verklaring

Protocol gescheiden ouders

Rooster van aftreden

Schoolplan Stichting Andreas College

Statuutwijziging notariële akte

Treasurystatuut

Veiligheidsplan

Zivver