Elk mens telt

De Stichting Andreas College voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Katwijk e.o. is opgericht op 26 november 2015 en is gevestigd in de gemeente Katwijk. Onder deze stichting vallen de scholen Limes (praktijkonderwijs, Vakcollege Rijnmond (vmbo basis-, kader- en gemengde leerweg) Pieter Groen (vwo, havo en vmbo-t) met TTO, Entreprenasium en Wetenschap. De stichting heeft ten doel de bevordering van het Protestants Christelijk voortgezet onderwijs.

Mr. Johan A. Stevens

“Ik vind het belangrijk dat wij ons motto ‘elk mens telt’ uitdragen op de drie scholen van de Stichting Andreas College. Dit doen we onder meer door het geven van persoonlijke aandacht, respect en zorgzaamheid vanuit het Protestants Christelijk perspectief. Hiermee geven wij aan dat het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen onze belangrijkste drijfveer is. Op deze manier komen onze scholen en het onderwijs tot leven.”

Mr. Johan A. Stevens
Directeur – bestuurder

Visie

Stichting Andreas College staat voor kwalitatief goed onderwijs waarin leerlingen vanuit een breed Protestants Christelijk perspectief hun eigen identiteit verder kunnen ontwikkelen in een complexe samenleving waarin verschillende culturele en levensbeschouwelijke stromingen bestaan. Wij willen als school uitstralen dat ‘elk mens telt’ en hier met onze leerlingen vorm aan geven doordat we persoonlijke aandacht, respect en zorgzaamheid voor elkaar hebben.

Onze onderlinge verbondenheid klinkt door in de gezamenlijk uitgedragen Protestants Christelijke overtuiging, de manier waarop wij in het leven willen staan en de daaraan verbonden gezamenlijke waarden. Deze waarden zijn richtinggevend voor de manier waarop wij een leer - en leefgemeenschap willen zijn. Hierdoor ontwikkelen wij onze eigen identiteit.

Vanuit dit Protestants Christelijk perspectief bestaat op onze scholen een grote diversiteit aan persoonlijke (geloofs-) overtuigingen. We zien deze diversiteit als meerwaarde en als inspiratiebron om leerlingen waarden als tolerantie en respect mee te geven. Een onlosmakelijk onderdeel van de ontwikkeling is het kunnen hanteren van de eigen identiteit in relatie tot die van anderen en het kunnen omgaan met verschillen. “De school als trainingsveld voor het leven!”.

College van Bestuur en Raad van Toezicht

Het College van Bestuur wordt gevormd door de heer mr. Joh. A. Stevens MA.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer D. van den Oever, voorzitter
  • De heer L.Vooijs
  • Mevrouw S. Mieras
  • De heer P. Guijt
  • De heer C. van Dijk

Bezoekadres

Louise de Colignylaan 2, 2224 VT Katwijk
Telefoon 071-4013128

Correspondentieadres

Postbus 48, 2220 AA Katwijk
T.a.v. Bestuurssecretaris de heer H. de Best
secretaris@stichtingandreascollege.nl
Bankrekening NL21 RABO 03918641 57 t.n.v. Stichting Andreas College

Jaarverslag

Voor de publicatie Stichting Andreas College Jaarverslag 2016 klik hier.

Onze scholen

Pieter Willemsz Groen werd in 1808 in Katwijk geboren. Hij leed schipbreuk voor het eiland Tristan da Cunha en besloot er te blijven wonen. Later werd hij gouverneur van het eiland. Men noemde hem de “ongekroonde koning van Tristan da Cunha”. De kroon als teken voor leiderschap staat hiervoor symbool in ons logo.

Rijnmond is letterlijk afgeleid van de monding van de rivier de Rijn. Het zoete water gaat over in zout water door de sluis in de Watering in Katwijk. De sluis staat voor de overgang van kind naar jong volwassene. De sluis staat daarnaast ook voor vakmanschap en techniek. De sluis staat hiervoor symbool in ons logo.

Limes (Latijn voor ‘grens’) is de aanduiding van de grens van het toenmalige Romeinse Rijk. Die grens liep van Katwijk langs de Rijn en Donau naar de Zwarte Zee. De limes werd gevormd door een gordel van verdedigingstorens en uiterst praktisch ingerichte kampen. De grenspoort staat hiervoor symbool in ons logo.